Zasady etyczne

Kodeks etyki radcy prawnego

Wszyscy nasi prawnicy są członkami samorządu radców prawnych. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że przestrzegamy obowiązujące nas zasady etyczne.

Zasady etyki radcy prawnego uchwalone zostały przez VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 10 listopada 2007 roku.

Kładziemy duży nacisk na przestrzeganie wszystkich zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Dbamy o ścisłe zachowanie tajemnicy zawodowej, unikamy konfliktu interesów, nie podejmujemy się też spraw, na których się nie znamy, nie obiecujemy bezpodstawnie wygrania sprawy.

Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone dla ochrony.

Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji RP stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego, respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania. Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i korporacyjnym przyczynią się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego.

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO

PREAMBUŁA

Istnienie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukształtowane w toku jego wykonywania ideały i obowiązki etyczne są jedną z gwarancji realizowania zawartej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawnego. W Rzeczypospolitej Polskiej radca prawny pełniąc szczególną rolę służy interesom sprawiedliwości a także podmiotom, które powierzyły mu dochodzenie i ochronę swojej wolności i praw. Jego obowiązki polegają na sumiennym wykonywaniu zawodu a także przestrzeganiu zasad moralnych i etycznych.

Wykonywanie zawodu nakłada na radcę prawnego obowiązki o charakterze prawnym i etycznym wobec:

– klienta;

– sądów oraz innych organów, przed którymi radca prawny broni praw klienta lub występuje w jego imieniu; – innych radców prawnych i ich samorządu;

– społeczeństwa, dla którego istnienie wolnego i niezależnego zawodu związanego z poszanowaniem dla zasad ustanowionych przez jego przedstawicieli jest podstawowym środkiem ochrony praw człowieka.

ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1
Radca prawny obowiązany jest kierować się przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w niniejszym kodeksie oraz w uchwałach organów samorzadu.

Art. 2
Zawarte w niniejszym kodeksie zasady etyki zawodowej mają na celu zapewnienie właściwego wypełniania przez radcę prawnego funkcji uznanej za niezbedną w demokratycznym państwie prawnym.

Art. 3
Zasady etyki zawodowej obowiązuja radców prawnych, prawników zagranicznych wpisanych na listę radców prawnych oraz odpowiednio aplikantów radcowskich.

Art.4
1. Nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej przez radcę prawnego stanowi podstawę
odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2. Radca prawny oraz aplikant radcowski nie mogą być pociagnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyn popełniony przed wpisaniem go na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich.

Art. 5
Radca prawny wpisany także na liste adwokatów, przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego zobowiązany jest używać wyłącznie tytułu zawodowego – radca prawny.

Art. 6
1. Radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie z prawem, uczciwie, rzeczowo i z należytą starannością.
2. Radca prawny obowiązany jest dbać o godność zawodu przy wykonywaniu czynności
zawodowych, a także w działalnosci publicznej i w życiu prywatnym.

ROZDZIAŁ II - PODSTAWOWE WARTOŚĆI ZAWODU RADCY PRAWNEGO

Art. 7
Niezależność radcy prawnego jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatela i sprawowania
wymiaru sprawiedliwości, co oznacza, że radca prawny musi być wolny od wszelkich wpływów a szczególnie tych, które mogą wynikać z jego osobistych interesów czy nacisków zewnętrznych, ograniczeń, nakłaniania, gróźb ingerencji bezpośredniej lub pośredniej z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu.


Art. 8
Unikanie konfliktu interesów jest jednym z podstawowych obowiazków radcy prawnego wobec
klientów.


Art. 9
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w zwiazku ze swiadczeniem pomocy prawnej jest podstawa zaufania klienta do radcy
prawnego i własciwego swiadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi
istote gwarancji wolnosci jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwosci.


Art. 10
Pomoc prawna swiadczona przez radcę prawnego nie może miec na celu ułatwiania popełnienia
przestepstwa, przyczyniania sie do tzw. prania brudnych pieniedzy, ani umożliwiania unikniecia odpowiedzialnosci karnej za czyn, który miałby zostac dokonany w przyszłosci.

ROZDZIAŁ III - ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO

Tytuł 1 – Niezależnosc

Art. 11
1. Radca prawny obowiązany jest przy wykonywaniu obowiazków zawodowych chronic swa niezależnosc.
2. Radca prawny, wykonujac zawód, obowiązany jest zawsze kierowac sie prawem. Jadne okolicznosci pozaprawne, nie majace bezposredniego zwiazku z obiektywnie ocenionym stanem faktycznym sprawy, albo wyrażone przez kogokolwiek polecenia, czy wskazówki, nie zwalniaja radcy prawnego z obowiazku rzetelnego i uczciwego wykonywania czynności zawodowych.
3. Od radcy prawnego wymaga sie nieulegania wpływom – zwłaszcza tym, które moga
wyniknac z jego osobistych interesów lub nacisków z zewnatrz. Radca prawny musi unikac wszelkich ograniczen własnej niezależnosci i nie może odstepowac od zasad etyki w celu zadowolenia klienta, sadu lub osób trzecich.

Tytuł 2 – Tajemnica zawodowa

Art. 12
1. Istota zawodu radcy prawnego polega na tym, że uzyskuje on od klienta w zaufaniu informacje, których klient nie ujawniłby nikomu.
Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział sie w zwiazku z wykonywaniem czynności zawodowych.
2. Obowiazek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie uzyskane przez radcę prawnego informacje, niezależnie od ich formy lub sposobu ich utrwalenia.
3. Obowiazek zachowania tajemnicy zawodowej obejmuje nie tylko zakaz ujawnienia
informacji, lecz także skorzystania z nich w interesie własnym, badz osoby trzeciej.

Art. 13
Radca prawny współpracujacy przy wykonywaniu zawodu z innymi osobami obowiązany jest wymagac od tych osób zachowania tajemnicy na zasadach obowiazujacych jego samego i wyraznie je do tego zobowiazac.

Art. 14
Radca prawny obowiązany jest zabezpieczyc najlepiej jak to możliwe, przed niepowołanym ujawnieniem, informacje o których mowa w art. 9 i art. 12 ust 1. Wykorzystanie srodków przekazu nie gwarantujacych zachowania poufnosci w przekazaniu informacji objetych tajemnica zawodowa wymaga uprzedniego powiadomienia o tym klienta.

Art. 15
Obowiazek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny swiadczył pomoc prawna.

Art. 16
Radca prawny nie może wykonywać czynności zawodowych na rzecz jakiegokolwiek podmiotu, o ile groziłoby to naruszeniem obowiazku zachowania tajemnicy zawodowej.

Art. 17
Radca prawny nie może zgłaszac dowodu z przesłuchania innego radcy prawnego albo adwokata w charakterze swiadka na okolicznosci znane im w zwiazku z wykonywaniem zawodu.

Art. 18
Radca prawny obowiązany jest żadac udziału przedstawiciela samorzadu radców prawnych w przeszukaniu, w wyniku którego mogłoby dojsc do ujawnienia tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Tytuł 3 – Zajecia niedopuszczalne. Konflikt interesów

Art. 19
Radca prawny nie może brac udziału ani w jakikolwiek sposób uczestniczyc w czynnościach, które uwłaczałyby godnosci zawodu lub podważały do niego zaufanie.

Art. 20
1. Radca prawny nie może reprezentowac, ani w żaden sposób brac udziału w tej samej sprawie w imieniu wiecej niż jednego klienta, jesli zachodzi konflikt interesów, a jeżeli konflikt interesów ujawni sie w toku sprawy obowiązany jest niezwłocznie sie z niej wyłaczyc.
2. Zakaz powyższy dotyczy także dalszego pełnomocnictwa.

Art. 21
Konflikt interesów ma miejsce, gdy radca prawny:
a) zobowiązany jest do działania w interesie dwóch lub wiekszej liczby klientów w zakresie tych samych lub zwiazanych ze soba spraw a obowiazki te stoja ze soba w sprzecznosci lub istnieje znaczne ryzyko, iż mogłyby one stac ze soba w sprzecznosci,
b) ma obowiazek działania w interesie klienta w danej sprawie a obowiazek ten stoi w sprzecznosci lub istnieje znaczne ryzyko, iż mógłby stac w sprzecznosci z interesem radcy prawnego w danej sprawie lub z nia zwiazanej.

Art. 22
1. Radca prawny nie może prowadzic sprawy ani udzielic w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej, jeżeli:
a) udzielił wczesniej stronie przeciwnej pomocy prawnej w tej sprawie, albo w sprawie z nia zwiazanej;
b) brał udział w sprawie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub instytucji prawa publicznego;
c) jest osobiscie lub materialnie zainteresowany w wyniku sprawy, chyba że jest w sprawie strona, sprawa dotyczy członka jego rodziny, osoby mu bliskiej lub roszczenie jest wspólne dla niego i jego klienta;
d) był albo pozostaje w bliskich stosunkach z przeciwnikiem swojego mocodawcy lub osoba zainteresowana w niekorzystnym dla niego rozstrzygnieciu sprawy;
e) sprawa dotyczy radcy prawnego lub adwokata swiadczacego pomoc prawna w tym samym czasie na rzecz tego samego podmiotu;
f) złożył w tej sprawie zeznanie jako swiadek lub wystapił w sprawie jako biegły;
g) pełnomocnikiem strony przeciwnej jest jego małżonek lub inna, bliska mu osoba;
h) brał udział w sprawie lub w sprawie z nia zwiazanej jako arbiter sadu polubownego, członek innych organów rozstrzygajacych spór lub mediator.
2. Radca prawny ma również obowiazek powstrzymac sie od wystepowania na rzecz nowego klienta, jesli wystepuje ryzyko naruszenia zobowiazania do poufnosci wobec poprzedniego klienta lub, jesli posiadana przez niego wiedza o sprawach poprzedniego klienta dałaby nowemu klientowi nieuzasadniona przewage, w szczególnosci gdy:
a) działajac jako doradca kilku klientów radca prawny nie może udzielic im pełnej i rzetelnej porady bez ujawniania interesów jednego lub kilku swoich klientów;
b) wystepujac jako pełnomocnik kilku klientów radca prawny musiałby przedstawic
argumentacje lub wnioski różniace sie od tych, które przedstawiłby, gdyby reprezentował jednego z tych klientów;
c) wiedza posiadana przez radcę prawnego w sprawach innego klienta mogłaby dac
jakiekolwiek korzysci nowemu klientowi;
d) radca prawny, za pisemna zgoda klientów, wystepuje w roli mediatora lub arbitra w sporze miedzy nimi.
3. Zakazy wykonywania czynności zawodowych, o których mowa w ust. 2 nie obowiazuja w zakresie w jakim klienci, poinformowani w pełni przez radcę prawnego o problemie, wyraża zgode na takie czynności.
4. Obowiazek wyłaczenia sie ze sprawy i powstrzymania sie od czynności spoczywa na radcy prawnym zawsze wtedy, gdy małżonek lub inna osoba bliska mu, albo z jakichkolwiek przyczyn od niego zależna, bierze udział, chocby posredni, w wydaniu orzeczenia, decyzji, badz rozstrzygnieciu sprawy.
5. Obowiazek wyłaczenia sie ze sprawy i powstrzymania sie od czynności spoczywajacy na radcy prawnym, dotyczy także radców prawnych, z którymi radca prawny, w czasie prowadzenia danej sprawy, swiadczył pomoc prawna wspólnie w zespole radców prawnych albo spółce lub kancelarii, chocby nie byli oni zaangażowani w prowadzenie tej sprawy.

Tytuł 4 – Rozwój zawodowy – kształcenie ustawiczne

Art. 23
1. Obowiazkiem radcy prawnego jest dbałosc o rozwój zawodowy poprzez kształcenie
ustawiczne.
2. Radca prawny obowiązany jest brac udział w szkoleniach zawodowych na zasadach okreslonych przez własciwy organ samorzadu.

Tytuł 5 – Informacja o wykonywaniu zawodu i pozyskiwanie klientów

Art. 24
1. Informowanie o wykonywanie zawodu oraz działalnosci z nim zwiazanej jest prawem radcy prawnego.
2. Informowaniem jest inicjowane przez radcę prawnego działanie nie stanowiace propozycji zawarcia umowy z konkretnym klientem, bez wzgledu na forme, tresc, technike i srodki.
Informowanie może dotyczyc w szczególnosci nastepujacych danych :
a) imie i nazwisko (wraz ze zdjeciem), życiorys zawodowy, posiadane tytuły i stopnie zawodowe, kwalifikacje, doswiadczenie i umiejetnosci zawodowe (w tym dodatkowe), znajomosci jezyków obcych, preferowane zakresy praktyki zawodowej;
b) logotyp Krajowej Izby Radców Prawnych, forme prawna wykonywania zawodu wraz z
oznaczeniem ja indywidualizujacym oraz siedziba i adresem, forme kontaktu (w tym
komunikacji elektronicznej), zasady kształtowania wynagrodzenia za swiadczone usługi, stała współprace z innymi radcami prawnymi, adwokatami, prawnikami zagranicznymi lub ich spółkami, współprace z rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, doradcami personalnymi, doradcami finansowymi lub ubezpieczeniowymi, rzeczoznawcami, tłumaczami, wysokosc posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, udzielane gwarancje usługowe;
c) inna działalnosc radcy prawnego.

Art. 25
Zakazane jest informowanie:
a) sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami;
b) niezgodne z rzeczywistoscia lub wprowadzajace w bład;
c) sprzeczne z godnoscia zawodu miedzy innymi poprzez wykorzystanie łatwowiernosci lubmprzymusowego położenia klientów, nadużycie zaufania, wywieranie presji, narzucanie sie, naruszanie miru domowego klienta;
d) istotnie ograniczajace klientowi swobode wyboru poprzez udzielenie nierzetelnych obietnic lub gwarancji;
e) o radcy prawnym lub jego działalnosci zawodowej przy okazji wystepowania w srodkach masowego przekazu, wykraczajace poza niezbedna i rzeczowa potrzebe informacji;
f) o wykazach (listach) klientów, którzy nie wyrazili na to zgody;
g) dotyczace uczestniczenie w rankingach prawniczych i informowanie o zajetych w nich miejscach, jeżeli nie sa one prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwała własciwego organu samorzadu radców prawnych;
h) dotyczace sponsorowania, jeżeli nie jest ono prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwała własciwego organu samorzadu radców prawnych.

Art. 26
1. Pozyskiwaniem klientów jest – bez wzgledu na forme, tresc, technike i srodki – jakiekolwiek działanie bedace bezposrednia propozycja zawarcia umowy z konkretnym klientem (pozyskanie zlecenia).
2. Radca prawny niezależnie od formy wykonywania zawodu może pozyskiwac klientów w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i godnoscia zawodowa, w szczególnosci nie naruszajac zasad wskazanych w art. 25 niniejszego kodeksu, ani też nie korzystajac z odpłatnego posrednictwa.

Tytuł 7 – Inne zasady

Art. 27
1. Radca prawny nie podejmie sie prowadzenia sprawy, jesli nie posiada specjalistycznej wiedzy lub doswiadczenia odpowiedniego do prowadzenia danej sprawy. Może jednakże podjac sie prowadzenia sprawy, jeżeli zapewni sobie współprace radcy prawnego lub adwokata o stosownej wiedzy lub doswiadczeniu.
2. Radca prawny w uzasadnionych przypadkach powinien poinformowac o możliwosci podjecia próby ugodowej lub skierowania sprawy do mediacji, jeżeli odpowiada to interesowi klienta; radca prawny winien dołożyc wszelkich staran, aby pomóc stronom sporu w osiagnieciu porozumienia bez wszczynania postepowania sadowego lub innego o podobnym charakterze.
Jeżeli zas mimo wszystko do niego dojdzie, powinien zachecac strony do ugodowego
rozwiazania sporu – jeżeli jest to zgodne z interesem jego klienta.
3. Negatywne nastawienie klienta do strony przeciwnej nie powinno miec wpływu na postawe radcy prawnego. Kształtujac swoje zachowanie w stosunku do tej strony powinien on postepowac w zgodzie z ogólnymi standardami etyki zawodowej. Powinien też starac sie przeciwdziałac zaostrzeniu konfliktu oraz działac na rzecz pojednawczego rozwiazania sporu przez taktowne i wyzbyte uprzedzen podejscie do strony przeciwnej.
4. Radca prawny obowiązany jest posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, w zakresie uzasadnionym charakterem swiadczonej pomocy prawnej i ponoszonym ryzykiem.
5. Radca prawny swiadczacy usługi za granica obowiązany jest uzyskac wymagane przepisami prawa ubezpieczenie na te usługi.
6. Radca prawny, korzystajac przy wykonywaniu zawodu z wolnosci słowa i pisma, nie może przekraczac granic okreslonych przepisami prawa i rzeczowa potrzeba.
7. Radca prawny nie może w swych zawodowych wystapieniach grozic postepowaniem karnym lub dyscyplinarnym

ROZDZIAŁ IV - STOSUNKI Z KLIENTAMI

Art. 28
1. Stosunki pomiedzy radca prawnym a klientem powinny byc oparte na zaufaniu.
Utrata zaufania może byc podstawa wypowiedzenia pełnomocnictwa przez radcę prawnego.

2. Radca prawny nie może podjac sie prowadzenia sprawy, jesli nie otrzyma zlecenia od klienta
albo od osoby go reprezentujacej lub jeżeli sprawa nie zostanie mu powierzona przez
własciwy organ.
3. Podejmujac sie prowadzenia sprawy radca prawny obowiązany jest ustalic z klientem lub
z osoba go reprezentujaca zakres swiadczonej pomocy prawnej oraz zasady wynagrodzenia.
4. Na żadanie klienta radca prawny winien poinformowac go o posiadanym ubezpieczeniu
o odpowiedzialnosci cywilnej oraz o organie przyjmujacym skargi na działalnosc zawodowa.
5. Radca prawny obowiązany jest informowac klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku w sposób
ustalony z klientem.
6. Radca prawny powinien uzyskac zgode klienta w miare możliwosci pisemna, na zaniechanie
wniesienia srodka zmierzajacego do wzruszenia orzeczenia sadowego lub skargi
konstytucyjnej od orzeczenia konczacego sprawe w danej instancji .
7. W razie prowadzenia sprawy z urzedu radca prawny przedstawia klientowi pisemna opinie
prawna o braku podstaw do. wniesienia srodka zmierzajacego do wzruszenia orzeczenia
sadowego lub skargi konstytucyjnej. W przypadku, gdy radca prawny został wyznaczony
przez prezesa sadu do prowadzenia sprawy – winien zawiadomic o swoim stanowisku
dziekana rady izby, oraz sad w sposób wskazany w ustawie.
8. Radca prawny może, na wyrazne życzenie klienta, wniesc pozew, złożyc wniosek lub srodek
odwoławczy także wtedy, gdy wczesniej wydał opinie i poinformował go o niecelowosci takiej
czynności; ma wówczas prawo zwrócic sie o pisemne oswiadczenie o jej dokonaniu na
wyrazne żadanie. Nie powinien jednak wnosic srodka odwoławczego w przypadku, gdy w
sposób oczywisty naruszałoby to ustawowe wymogi w tym zakresie. Jeżeli radca prawny
ocenia, że wniesienie srodka zmierzajacego do wzruszenia orzeczenia sadowego lub skargi
konstytucyjnej jest bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem sie nie zgadza, może
wypowiedziec pełnomocnictwo w takim terminie, aby umożliwic klientowi powierzenie
sprawy i wniesienie srodka odwoławczego innej osobie.
9. Radcy prawnemu wolno zrezygnowac z przyjetego zlecenia w taki sposób, by klient dla
ochrony własnych interesów mógł skorzystac z pomocy prawnej innej osoby.
10. Radca prawny obowiązany jest zapewnic zastepstwo w przypadku przemijajacej przeszkody,
tak aby prowadzone przez niego sprawy nie doznały uszczerbku.
11. Radca prawny obowiązany jest wydac klientowi na jego wniosek, po zakonczeniu stosunku
prawnego, na podstawie którego prowadził sprawe, wszystkie otrzymane od niego dokumenty
i pisma otrzymane z sadu lub organu, przed którym prowadził sprawe tego klienta; nie wolno
uzależniac wydania tych dokumentów od uregulowania przez klienta należnosci.


Art. 29
1. Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium i wydatki.
Zasady ustalania wysokosci wynagrodzenia powinny zostac uzgodnione z klientem przed
przystapieniem do swiadczenia pomocy prawnej.
2. Wysokosc honorarium powinna byc ustalana z uwzglednieniem w szczególnosci koniecznego
nakładu pracy, miejsca swiadczenia usługi, stopnia trudnosci i złożonosci sprawy badz
zadania, wymaganej specjalistycznej wiedzy, znaczenia sprawy dla klienta, którego ona
dotyczy.
3. Radcy prawnemu nie wolno zawierac z klientem umowy, na mocy której klient zobowiązuje
sie zapłacic honorarium za jej prowadzenie wyłacznie proporcjonalnie do osiagnietego wyniku
(pactum de quota litis). Dopuszczalna jest natomiast taka umowa, w której przewiduje sie
dodatkowe honorarium za pomyslny wynik sprawy.

4. Radca prawny jest uprawniony do żadania zaliczki na poczet wynagrodzenia w odpowiedniej
wysokosci ustalonej zgodnie z ust. 2.
5. Radca prawny nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat i wydatków za klienta w
prowadzonej sprawie. Radca prawny nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki prawne jakie
moga powstac w nastepstwie ich nie uiszczenia – o ile klient został przez radcę prawnego
wezwany do ich uiszczenia i poinformowany o skutkach nie zastosował sie do tego wezwania.
6. Radcy prawnemu nie wolno dzielic sie wynagrodzeniem z osobami, które nie uczestniczyły w
swiadczonej przez niego pomocy prawnej.
7. Radcy prawnemu nie wolno wstrzymac wykonania czynności w prowadzonej sprawie z
powodu nieotrzymania wynagrodzenia lub jego czesci. Jednakże, jesli klient nie zapłaci
ustalonego wynagrodzenia – radca prawny może na tej podstawie wypowiedziec zlecenie.

ROZDZIAŁ V - STOSUNKI Z SĄDAMI I URZĘDAMI

Art. 30
Radca prawny powinien dbac, aby jego zachowanie nie naruszyło powagi sadu, urzedu
i instytucji, przed którymi wystepuje oraz o to, aby jego wystapienia nie naruszały godnosci osób uczestniczacych w postepowaniu.

Art. 31
Radca prawny nie może publicznie okazywac swego osobistego stosunku do pracowników
wymiaru sprawiedliwosci, klientów oraz osób, których dotycza czynności przez niego
wykonywane.

ROZDZIAŁ VI - STOSUNKI POMIĘDZY RADCAMI PRAWNYMI

Art. 32
Radca prawny obowiązany jest przestrzegac lojalnosci i koleżenstwa wobec wszystkich członków
samorzadu; w szczególnosci obowiązany jest zawiadomic pełnomocników strony przeciwnej
o podjetych badz zamierzanych czynnościach procesowych na rozprawie, zmierzajacych do jej
odroczenia badz zawieszenia postepowania.

Art. 33
Radcowie prawni powinni udzielac sobie pomocy i służyc rada w sprawach zwiazanych
z wykonywaniem zawodu o ile to nie szkodzi interesom podmiotów, na rzecz których swiadcza
pomoc prawna.

Art. 34
Radcy prawnemu nie wolno podejmowac czynności zmierzajacych do pozbawienia innego radcy prawnego zatrudnienia lub do utraty klienta, chyba że wynika to z jego obowiazku
przewidzianego w przepisach prawa.

Art. 35
1. Przed udzieleniem pomocy prawnej w sprawie procesowej radca prawny powinien upewnic
sie, czy klient korzysta z pomocy prawnej innego radcy prawnego, a jesli tak – to bez jego
zgody nie może udzielic tej pomocy. Odmowa wyrażenia zgody może nastapic tylko z ważnych
przyczyn.
2. W przypadku, gdy radca prawny wstepuje do sprawy w miejsce poprzedniego radcy
prawnego, powinien go o tym poinformowac i upewnic sie, że podjeto kroki dla pełnego
zakonczenia tamtego stosunku prawnego.
3. W razie pilnej koniecznosci udzielenia niezbednej pomocy prawnej, radca prawny po jej
udzieleniu winien niezwłocznie powiadomic o tym dotychczasowego pełnomocnika klienta.
4. Radca prawny przed przyjeciem zlecenia opracowania opinii prawnej powinien zasiegnac
informacji, czy w tej sprawie inny radca prawny nie otrzymał zlecenia lub nie wydał już
opinii, a jeżeli tak, to powinien powiadomic go o przyjeciu takiego zlecenia.

Art. 36
1. Radca prawny, który przejał sprawe od innego radcy prawnego albo który przekazał sprawe
innemu radcy prawnemu, zobowiązany jest rozliczyc sie ze swoim nastepca lub
poprzednikiem, o ile okolicznosci sprawy wskazywałyby na to, że zatrzymanie całosci
wynagrodzenia przez jednego radcę prawnego doprowadziłoby do prowadzenia sprawy przez
drugiego radcę prawnego bez należnego mu wynagrodzenia.
2. Radca prawny zobowiązany jest poinformowac swojego klienta albo pracodawce o tym, że
czesc wynagrodzenia należy sie innemu radcy prawnemu, o ile prawo do tej czesci powstało
po ustaniu stosunku prawnego z poprzednim radca prawnym; nie może też przyjac takiego
wynagrodzenia.

Art. 37
Radca prawny, koordynujacy prace zespołu, nie może naruszac niezawisłosci i samodzielnosci
radców prawnych zatrudnionych w koordynowanym zespole w wykonywaniu ich obowiazków
zawodowych.

Art. 38
1. Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez radcę prawnego wobec osób trzecich negatywnej
opinii o pracy zawodowej innego radcy prawnego z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Radca prawny, do którego zwrócono sie o wydanie opinii o innym radcy prawnym,
obowiązany jest wysłuchac opiniowanego radcę prawnego, a przy sporzadzaniu opinii opierac
sie na dokumentach, znanych mu faktach oraz zachowac obiektywizm i rzeczowosc.
3. Wydanie negatywnej opinii o radcy prawnym, także co do jego pracy zawodowej, jest
dopuszczalne, jeżeli opinia taka jest oparta na faktach, a potrzeba albo obowiazek jej
wydania wynikaja z zadan lub uprawnien służbowych badz samorzadowych.

Art. 39
Radca prawny, bedacy pełnomocnikiem w sprawie przeciwko innemu radcy prawnemu,
obowiązany jest o przyjeciu pełnomocnictwa zawiadomic niezwłocznie dziekana rady okregowej izby radców prawnych oraz, za jego posrednictwem, podjac próbe polubownego załatwienia
sprawy.

Art. 40
W razie sporu zwiazanego z wykonywaniem zawodu pomiedzy radcami prawnymi albo radca
prawnym i adwokatem, radca prawny powinien podjac próbe jego polubownego rozwiazania z
pomoca lub przy udziale własciwej rady izby.

Art. 41
Radca prawny, przekazujacy sprawe innemu radcy prawnemu, obowiązany jest udostepnic mu
bez zbednej zwłoki wszelkie posiadane dokumenty i informacje zwiazane z ta sprawa.

Art. 42
Niedopuszczalne jest porozumiewanie sie radcy prawnego ze strona przeciwna z pominieciem jej pełnomocnika.

Art. 43
Radca prawny powinien zwracac uwage każdemu członkowi samorzadu radców prawnych, który postepuje niezgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego.

Art. 44
Radca prawny może złożyc skarge na innego radcę prawnego zwiazana z wykonywaniem
zawodu wyłacznie do własciwego organu samorzadu radców prawnych.

ROZDZIAŁ VII - STOSUNKI RADCY PRAWNEGO Z SAMORZĄDEM

Art. 45
1. radcę prawnego obowiązuje szacunek i lojalnosc wobec organów samorzadu radców
prawnych.
2. Radca prawny obowiązany jest stosowac sie do uchwał organów samorzadu radców
prawnych, niezależnie od ich osobistej oceny.
3. Radca prawny obowiązany jest do terminowej zapłaty składki samorzadowej.

Art. 46
Radca prawny obowiązany jest współdziałac z organami samorzadu radców prawnych w
sprawach zwiazanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami oraz w sprawach wykonywania
zawodu i przestrzegania niniejszego kodeksu.

Art. 47
1. Radca prawny, wezwany przez dziekana, rade izby, sad dyscyplinarny badz przez rzecznika
dyscyplinarnego lub jego zastepce, obowiązany jest stawic sie na wezwanie w wyznaczonym
terminie, a w razie zaistnienia poważnej przeszkody – usprawiedliwic niemożnosc
stawiennictwa.
2. Radca prawny, wezwany przez podmioty o których mowa w ust. 1 do złożenia wyjasnien w
sprawach wynikajacych z ustawowego zakresu zadan samorzadu radców prawnych albo
niniejszego kodeksu, obowiązany jest złożyc wyjasnienia w wyznaczonym terminie.


Art. 48
1. Pełnienie funkcji w organach samorzadu zawodowego jest korporacyjnym prawem
i powinnoscia radcy prawnego.
2. Radca prawny obowiązany jest wykonywać czynne prawo wyborcze w wyborach do organów
samorzadu radów prawnych.


Art. 49
1. Przy wypełnianiu funkcji samorzadowej radca prawny obowiązany jest kierowac sie wola
wyborców, interesami zawodowymi radców prawnych i zadaniami samorzadu.
2. Radca prawny, któremu powierzona została funkcja w organach samorzadu zawodowego,
obowiązany jest rzetelnie i z najwyższa starannoscia wypełniac obowiazki wynikajace z tej
funkcji.
3. Radca prawny, składajacy rezygnacje z powierzonej mu funkcji, obowiązany jest te
rezygnacje umotywowac.


Art. 50
1. Radca prawny, sprawujacy funkcje w organach samorzadu:
a) nie może wykorzystywac powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzysci albo korzysci bliskich mu osób,
b) powinien traktowac równoprawnie wszystkich członków samorzadu radców prawnych,
c) powinien, w granicach swych zadan i możliwosci, służyc informacja, pomoca i rada członkom
samorzadu.
2. Radca prawny ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym kara zawieszenia prawa
do wykonywania zawodu powinien powstrzymac sie od wykonywania funkcji pełnionych w
samorzadzie. Powstrzymanie sie od wykonywania funkcji oznacza powinnosc złożenia
rezygnacji oraz nie kandydowania w wyborach aż do zatarcia skazania.

Art. 51
Radca prawny, który z racji obowiazków wykonywanych w samorzadzie uzyskał wiadomosci,
dotyczace spraw osobistych innego radcy prawnego, nie może z nich korzystac dla innych celów, jak tylko w celu prawidłowego wykonania swoich obowiazków samorzadowych.

Art. 52
Radca prawny wykonujacy obowiazki patrona winien uczynic wszystko, aby przygotowac
aplikanta do wykonywania zawodu, przekazujac mu wiedze i doswiadczenie oraz kształtujac
jego postawe etyczna.

ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 53
Radca prawny swiadczacy pomoc prawna za granica w panstwie goszczacym jest obowiązany
przestrzegac zasad zawartych w niniejszym kodeksie.

Art. 54
Dziekan, rada izby a także radca prawny, maja prawo zwrócic sie do Krajowej Rady Radców
Prawnych o interpretacje przepisów zawartych w niniejszym kodeksie.

You can also essay writing service make use of other writers’ suggestions for help and keep yourself from accepting any one thing for granted.

If you would like to be certain ways to start a research paper the writing you produce is performed with all the proper details and ideas, you should require the pros.